Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

K9 Shop

Engelsestraat 9

5171 DW Kaatsheuvel, Nederland

Telefoon: 0416 284322

E-mail: info@k9shop.nl


KvK : 18077072

BTW nummer: NL 814351128B01

IBAN: NL18ABNA0442621809


K9 Shop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de K9 Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de K9 Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de K9 Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van de K9 Shop zijn vrijblijvend en de K9 Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de K9 Shop. de K9 Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de K9 Shop dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de K9 Shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de K9 Shop.

3.5 De verzendkosten worden vermeld in de orderbevestiging.


Artikel 4. Levering


4.1 De door de K9 Shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Herroepingsrechts

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen veertien werkdagen (14) na ontvangst geruild worden. Hiertoe dient u eerst contact op te nemen met De K9 shop.


Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder verplichtingen uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.


Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of u het product wenst te behouden.


Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking aan ons retourneren. Hiertoe dient u eerst contact op te nemen met De K9 shop en dient u onze instructies op te volgen.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud


6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan de K9 Shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


7.1 De door de K9 Shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de K9 Shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid


8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de K9 Shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De K9 Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de K9 Shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit 2de geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de K9 Shop, dan wel tussen de K9 Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de K9 Shop, is de K9 Shop niet aansprakelijk.


Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de K9 Shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de K9 Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de K9 Shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan de K9 Shop schriftelijk opgave doet van een adres, is de K9 Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de K9 Shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door de K9 Shop Totaal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de K9 Shop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de K9 Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de K9 Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. de K9 Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Copyright © 2011


K9 Shop

Engelsestraat 9

5171 DW Kaatsheuvel, Nederland

Telefoon: 0416 284322

E-mail: info@k9shop.nl


KvK : 18077072

BTW nummer: NL 814351128B01

IBAN: NL18ABNA0442621809


Onze Showroom is gevestigd aan de Engelsestraat 9 te Kaatsheuvel.

Geopend op:

Maandag t/m Vrijdag - 09.00 t/m 17.00 uur.

Zaterdag - 09.00 t/m 12.00 uur.